مشکل با ajax

[font="Tahoma"][rtl]

سلام دوستان

یه view دارم به شکل زیر

[/rtl][/font]
header('Content-type: application/json');

echo yii\helpers\Json::encode($classlist);[font="Tahoma"][rtl]

جوابی که به طور مستقیم از view می گیرم این هست:

[/rtl][/font]


[{"id":"2","title":"term2"},{"id":"3","title":"term3"}]

[font="Tahoma"][rtl]

که همون چیزیه که انتظارشو دارم

ولی جوابی که توی firebug می گیرم به این صورته که با رسیدن به دستور زیر اتفاق می افته:

[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]

دستور

[/rtl][/font]
jQuery.parseJSON(result);[font="Tahoma"][rtl]

نتیجه firebut

[/rtl][/font]
 [Object { id="2", title="term2"}, Object { id="3", title="term3"}]

index.p.../create (line 450)

SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data

	


return JSON.parse( data + "" );


	[font="Tahoma"][rtl]

ممنون می شم راهنمایی کنید

[/rtl][/font]

با encoding

utf-8 without bom

ذخیره کن