Ajax Ile Dönen Array Veriyi Listelemek

Dropdownlistten seçilenlere göre aynı sayfanın altında sonuçları listeletmek istiyorum.

ajaxsubmitbutton kullanıyorum controllerdan dönen data array geliyor. Bunu nasıl listeleyebilirim.

controller dosyası


public function actionSorguajax()

   {


   		$pid = $_POST['Rehber']['personelid'];

   		$birim = $_POST['Rehber']['birimid'];	


			if ( ( !empty($pid) ) )	

			{

				$sql='Select p.sicilno as scl, p.email as mail, p.ad as ad, p.soyad as soyad, r.dahilino as no ';

				$sql=$sql.' FROM personel p left join rehber r on r.personelid = p.id ';

				$sql=$sql.' where p.id =:pid';	


						$command =Yii::app()->db->createCommand($sql);

						$command->bindValue(":pid", $pid, PDO::PARAM_STR);

						@$a=$command->queryAll();

						

						for ($i=0; $i <count($a) ; $i++) {

							$sicilno=$a[$i]['scl'];

							$email=$a[$i]['mail'];

							$ad=$a[$i]['ad'];

							$soyad=$a[$i]['soyad'];

							$dahilino=$a[$i]['no'];


						/*	$sql2='SELECT "resim64" FROM tb_kimlik_resim WHERE "kimlik_id"=:kimlik_id';

								$command =Yii::app()->dbpostgre->createCommand($sql2);

								$command->bindValue(":kimlik_id", $kimlik_id, PDO::PARAM_STR);

							$resim=$command->queryAll();

									$resim=$resim[$i]['resim64'];*/

							 @$dizi[$i] = array(

								'sicilno'=>$sicilno,

								'email' => $email,

								'ad' => $ad,

								'soyad'=>$soyad, 

								'dahilino'=>$dahilino,

								'count'=>$i,

							);

						}

			}else if ( ( !empty($birim) ) ) {

			  		$sql='Select p.sicilno as scl, p.email as mail, p.ad as ad, p.soyad as soyad, r.dahilino as no ';

					$sql=$sql.' FROM personel p left join rehber r on r.personelid = p.id ';

					$sql=$sql.' LEFT JOIN birimler b on b.id=p.birim where b.id =:bid';	


						$command =Yii::app()->db->createCommand($sql);

						$command->bindValue(":bid", $birim, PDO::PARAM_STR);

						@$a=$command->queryAll();

						

						for ($i=0; $i <count($a) ; $i++) {

							$sicilno=$a[$i]['scl'];

							$email=$a[$i]['mail'];

							$ad=$a[$i]['ad'];

							$soyad=$a[$i]['soyad'];

							$dahilino=$a[$i]['no'];


						/*	$sql2='SELECT "resim64" FROM tb_kimlik_resim WHERE "kimlik_id"=:kimlik_id';

								$command =Yii::app()->dbpostgre->createCommand($sql2);

								$command->bindValue(":kimlik_id", $kimlik_id, PDO::PARAM_STR);

							$resim=$command->queryAll();

									$resim=$resim[$i]['resim64'];*/

							 @$dizi[$i] = array(

								'sicilno'=>$sicilno,

								'email' => $email,

								'ad' => $ad,

								'soyad'=>$soyad, 

								'dahilino'=>$dahilino,

								'count'=>$i,

							);

						}

			}else{

					@$dizi = array(

						'sicilno'=>"",

						'email' => "",

						'ad' => "",

						'soyad'=>"", 

						'dahilino'=>"",

						'count'=>"1",

					);

			}


			echo CJSON::Encode( $dizi );

	

		// $this->render('sorgusonucu',array('dizi'=>@$dizi));

   }



view dosyası


<div class="form">


<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

	'id'=>'rehber-form',

	'enableAjaxValidation'=>false,

)); 


?>




<div class="row">

		<?php echo $form->labelEx($model,'Dahilisi Aranacak Personel'); ?>

		<?php echo $form->dropDownList($model,'personelid', CHtml::listData(Personel::model()->findAllbySql

		('SELECT id,CONCAT(ad, " ", soyad) as ad FROM personel '), 'id', 'ad'),array('prompt'=>''));?>

		<?php echo $form->error($model,'personelid'); ?>

	

</div>


<div class="row">

		<?php echo $form->labelEx($model,'Dahilisi Aranacak Birim'); ?>

		<?php echo $form->dropDownList($model,'birimid', CHtml::listData(Birimler::model()->findAll(array()), 'id', 'birim_adi'),array('prompt'=>''));?>

		<?php echo $form->error($model,'birimid'); ?>

		<?php echo CHtml::ajaxSubmitButton('Kişileri Getir', array('Rehber/sorguajax'),

							array(

								'dataType' => 'json',

								'success' => 'js:function(data){ 

									

									$("#Rehber_Ad").html("<b>ADI: </b>"+data.ad); 

									$("#Nizamiye_Soyad").val(data.sicilno);

									

									$("#sad").val(data.dahilino);

							

								}'

								

					)

				); 

				?> 

</div>










	<?php $this->endWidget(); ?>


</div><!-- form -->




<table>

		<tr>

			<td class='border-bottom:1px solid;'>

				<tr>

					<th width='105px' ><div class="row" size="6"> <?php echo "<div style ='font:15px/21px Arial,tahoma,sans-serif;color:#759053'> Sicil</div>"; ?> </div> <hr></th>

					<th width='105px' ><div class="row"> <?php echo "<div style ='font:15px/21px Arial,tahoma,sans-serif;color:#759053'> E-mail</div>"	; ?> </div> <hr></th>

					<th width='125px' ><div class="row"> <?php echo "<div style ='font:15px/21px Arial,tahoma,sans-serif;color:#759053'> Ad</div>"; ?> </div> <hr></th>		

					<th width='125px' ><div class="row"> <?php echo "<div style ='font:15px/21px Arial,tahoma,sans-serif;color:#759053'> Soyad</div>"; ?> </div> <hr></th>

					<th width='60px' ><div class="row"> <?php echo "<div style ='font:15px/21px Arial,tahoma,sans-serif;color:#759053'> Dahili</div>"; ?> </div> <hr></th>

				</tr>


				<?php

					//echo '<pre>';print_r(count($dizi[$i]['dahilino']));exit;

				 for ($i=0; $i <count(5) ; $i++) { ?>

					<tr>

						<!--	<td height='100px'><div id="YbsUyebilgileri_Kartkodu"><?php // echo strtoupper($aa[$i]['KARTKODU']) ;?></div><br> </td> -->

						

							<th id="Rehber_Sicil"></th><br>

							<th id="Rehber_Email"></th><br>

							<th id="Rehber_Ad"></th>

							<th id="Rehber_Soyad"></th>

							<th id="Rehber_Dahili"></th>


						<?php /*	$resim=$dizi[$i]['kimlikid'];	?>

						<td ><div class="photo">

						<?php	echo '<img src="data:image/jpeg;base64,' .($resim) . '" width="70" />'; ?>

						</div></td> 

						<?php

							*/

						//} 

								

							

						?>


							

					</tr>

					<?php }?> 

		

			</td>

		</tr>

</table>

Dostum yapmak istediğin şeyi eksik mi yazdın bilmiyorum.

Anladığım kadarıyla verin geliyor. Bunda sorun yaşadığına dair bir şey belirtmemişsin.

Yanlız veriyi array değilde json tipinde controllerdan gönderirsen view tarafında dönen veriyi bir javascript ile listeleyebilirsin.